انگيزه پيشرفت


Achievement motivation


 • عنوان فارسی: انگيزه پيشرفت
 • عنوان انگلیسی: Achievement motivation
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: نياز به پيشرفت
 • سازنده: هرمنی Hermany
 • سال ساخت: 1970
 • تعداد سوال: 29
 • زیر مقیاس: 10 مقياس ، سطح آرزوی بالا – انگيزه قوی برای تحرک بالا- مقاومت طولانی در مراجعه با تک ليست- تمايل به اعمال تلاش مجدد- ادراک پويا- اينده نگری- توجه به ملاک شايستگی و لياقت- بازشناسی- ريسک پائين
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: 29 جمله ناقص که به دنبال هر جمله ناقص چند گزينه داده شده است اين گزينه ها بر حسب شدت انگيزش پيشرفت از زياد به کم و يا کم به زياد است.
 • رفرانس: حسينی المدنی- سيد علی(1386) . بررسی رابطه بين نوع آسيب روانی و انگيزه پيشرفت در دانش آموزان مقطع متوسطه رامسر. دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات . ارشد بالينی
 • آزمون مرجع: Achievement motivation
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: آزمون مجدد=0/82 ضريب همبستگي از 0/3 تا 0/55 مي باشد.(Hermans, W.J.M(1970) AQuastionair measure of achievement motivation . Applied psychology. 54,353- 362)
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ=0/84 (Hermans, W.J.M(1970) AQuastionair measure of achievement motivation . Applied psychology. 54,353- 362)
 • توضیحات دیگر: 0