مقياس پيامد رويداد


Impact of Event Scale (IES)


 • عنوان فارسی: مقياس پيامد رويداد
 • عنوان انگلیسی: Impact of Event Scale (IES)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: اندازه گيری ميزان درماندگی فاعلی فرد در ارتباط با رويداد خاصی که فرد تجربه کرده است
 • سازنده: هاروويتز، ويلزو آلوارز
 • سال ساخت: 1979
 • تعداد سوال: 22
 • زیر مقیاس: 3 زير مقياس: اجتناب(7 سوال) و نفوذ افکار مزاحم (تسخير)(7 سوال) و ارزيابی نشانه های برپايی بالا(7 سوال)
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: پاسخها بر روی مقياس 5 درجه ای سيکرت درجه بندی می شوند. درجات از نمره 0 (هرگز) تا 4(بسيار زياد) است. نمرات بالاتر نشان دهنده ميزان درماندگی بيشتر فرد است. نتايج اين مقياس به عنوان نشانگر مفيدی در تعيين گستره انعکاس رويدادهای ضربه آميز به فرآيند ذهنی افراد به شمار می رود
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Impact of Event Scale (IES)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روائي محتوايي براي افكار مزاحم و اجتناب 85/0. (به نقل از سيد موسوي، پريسا سادات. 1387. رابطه راهبردهاي مقابله اي عمومي و مذهبي با درماندگي و تعالي پس ضربه اي. پايان نامه فوق ليسانس – دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم انساني )
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: آزمون پس از آزمون برابر نفوذ افكار مزاحم94/0 ، اجتناب 89/0 و برپايي بالا 92/0 . (به نقل ازسيد موسوي، پريسا سادات. 1387. رابطه راهبردهاي مقابله اي عمومي و مذهبي با درماندگي و تعالي پس ضربه اي. پايان نامه فوق ليسانس – دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم انسان
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفا براي زير مقياس نفوذ افكار 87/0 تا 92/0 – اجتناب84/0 تا 86/0 و برپايي بالا 79/0 تا 90/0 . (به نقل از سيد موسوي، پريسا سادات. 1387. رابطه راهبردهاي مقابله اي عمومي و مذهبي با درماندگي و تعالي پس ضربه اي. پايان نامه فوق ليسانس – دانشگاه تربيت مدرس
 • توضیحات دیگر: 0