نسخه کوتاه مقياس مقبوليت اجتماعی مارلو- کراون


Marlow – Crowne Social Desirability / Scale – short form


 • عنوان فارسی: نسخه کوتاه مقياس مقبوليت اجتماعی مارلو- کراون
 • عنوان انگلیسی: Marlow – Crowne Social Desirability / Scale – short form
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: گرايش شخص به تفکر و رفتار به گونه ای که از لحاظ اجتماعی مطلوب می شود را می سنجد
 • سازنده: بالارد
 • سال ساخت: 1992
 • تعداد سوال: 10
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی
 • نحوه نمره گذاری: آزمودنی ها به صورت صحيح يا غلط به سوالات پاسخ می دهند برای هر پاسخ که طبق فرم تصحيح پر شده باشد نمره 1 و اگر بر خلاف آن باشد نمره صفر داده می شود
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Marlow – Crowne Social Desirability / Scale – short form
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار: 70/0 (به نقل از سيد موسوي، پريسا سادات. 1387. رابطه راهبردهاي مقابله اي عمومي و مذهبي با درماندگي و تعالي پس ضربه اي. پايان نامه فوق ليسانس – دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم انساني )
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: آزمون بازآزمون 89/0 (به تقل از سيد موسوي، پريسا سادات. 1387. رابطه راهبردهاي مقابله اي عمومي و مذهبي با درماندگي و تعالي پس ضربه اي. پايان نامه فوق ليسانس – دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم انساني )
 • توضیحات دیگر: 0