مقياس عملکرد خانواده(FFS)


Family functioning scale


 • عنوان فارسی: مقياس عملکرد خانواده(FFS)
 • عنوان انگلیسی: Family functioning scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: خانواده- عملکرد - مقياس -family - function - scale
 • کاربرد: برای ارزيابی عملکرد نظام درونی خانواده
 • سازنده: برناردبلوم(Bernard Bloom)
 • سال ساخت: 1985
 • تعداد سوال: 75 عبارت
 • زیر مقیاس: 15 جنبه از عملکرد خانواده را مورد بررسی قرار می دهدکه هرکدام از اين ابعاد فرعی مقياس از طريق 5 گزاره بررسی می گردد : 1)همبستگي2)ابراز وبيان خود3)تضاد و تعارض4)موقعيت فرهنگی،عقلانی خانواده5)موقعيت سرگرمی و تفريحي6)تاکيدات مذهبي7)سازماندهی در خانواده8)جامعه
 • نحوه اجرا: خود توصيفی
 • نحوه نمره گذاری: ليکرت، دامنه نمرات از 75 تا 375. به هر يک از ابعاد آن نيز نمره ای از 5 تا 20 اختصاص يافته است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Family functioning scale
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 7771)اعتبار و اعتماد علمي پرسشنامه بر اساس اعتباريابي بلوم و بر اساس اعتبار محتوي انجام شده است.(به نقل از گاچين،مهري،1381- تمايل به پرخاشگري در نوجوانان و نقش خانواده – مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين – شماره 21) 2)تلاشهاي اوليه براي
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)بلوم ضمن انجام تحليل عاملي در 15 مقياس همبستگي دروني براي زير مقياسهاي آزمون را به روش آلفاي كرونباخ از 40/0 تا 88/0 گزارش كرده است.(به نقل از كديور،پ و همكاران،1383- بررسي رابطه ساختار تعاملات خانواده (عملكرد خانواده) با سبكهاي مقابله اي ،فشار رواني و
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Family functioning scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • توضیح اعتبار درونی - ظاهری: روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با نظر گروهي از صاحبنظران و مشاوران خانوا ه مورد تاييد قرارگرفته است.(شريفي و همكاران – 1384 – بررسي رابطه بين عملكرد خانواده و سرسختي روان شناختي در دانش آموزان- دو ماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار دانشگاه شاهد- سال 12- شم
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777اعتبار محتوي با نظر گروهي از صاحبنظران و مشاوران خانواده مورد تاييد قرارگرفته است.(اسلامي،ع -1380. بررسي رابطه ساختار تعاملات خانواده (عملكرد خانواده) با سبكهاي مقابله اي ،فشار رواني و تفاوتهاي جنسي در دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي كاشان. پايان نامه دو
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)براي بررسي پايايي اين ابزار ابتدا روي يك جمعيت 40 نفري اجرا گرديده و ضريب پايايي بدست آمده با روش دو نيم كردن 72/0 و با روش الفاي كرونباخ 82/0 محاسبه گرديد(قاسمي تودشكچويي،1377- بررسي مقايسه اي ميزان حمايت اجتماعي ،جو خانواده و وقايع استرس زا در بين اقد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: براي بررسي پايايي اين ابزار ابتدا روي يك جمعيت 40 نفري اجرا گرديده و ضريب پايايي بدست آمده با روش دو نيم كردن 72/0 و با روش الفاي كرونباخ 82/0 محاسبه گرديد(قاسمي تودشكچويي،1377- بررسي مقايسه اي ميزان حمايت اجتماعي ،جو خانواده و وقايع استرس زا در بين اقدام
 • توضیحات دیگر: 0