پرسشنامه فراشناخت


Meta Cognitive Questionnaire (MCQ)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه فراشناخت
 • عنوان انگلیسی: Meta Cognitive Questionnaire (MCQ)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: برای اندازه گيری تفاوت های فردی افراد در باورهای مثبت و منفی در مورد نگرانی و افکار مزاحم ناخوانده ، بازبينی و نظارت فراشناختی و قضاوت در مورد کارآمدی شناختی طراحی شده است.
 • سازنده: کارت رايت ، هاتون و ولز
 • سال ساخت: 1997
 • تعداد سوال: 30
 • زیر مقیاس: 5 خرده مقياس 1- باورهای فراشناختی مثبت در مورد نگراني19 سئوال،2- باورهای فراشناختی منفی در مورد غير قابل کنترل و خطرناک بودن نگرانی 15 سئوال،3- اعتماد شناختی پائين10 سئوال،4- باورهای فراشناختی منفی در مورد افکار، شامل خرافات، تنبيه، مسئوليت پذيری و نياز ب
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی
 • نحوه نمره گذاری: مقياس ليکرت و هر سوال دارای 4 گزينه است 1(موافق نيستم)-4(کاملا موافقم). سئوالات 44، 41 و 20 بطور معکوس نمره گذاری می شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Meta Cognitive Questionnaire (MCQ)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روائي همزمان با پرسشنامه نگراني ايالت پنسيلوانيا (PSWQ) 56/0 بدست آمده. (به نقل از بخت آور،عيسي، 1386.بررسي تاثير درمان رفتاري – فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه PTSD و افسردگي در جانبازان جنگ عراق.پايان نامه ارشد باليني دانشگاه اصفهان.)
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: فرم كوتاه: آلفاي كرونباخ براي 50=n : براي كل آزمون 92/0 و براي خرده مقياسها به ترتيب (88/0)(90/0)(81/0)(77/0)(75/0). (بخت آور،عيسي، 1386.بررسي تاثير درمان رفتاري – فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه PTSD و افسردگي در جانبازان جنگ عراق.پايان نامه
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Meta Cognitive Questionnaire (MCQ)
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روائي با پرسشنامه اسپيلبرگر 104=n به ترتيب خرده مقياسها (26/0)(73/0)(50/0)(47/0)(36/0). (به نقل از بخت آور،عيسي، 1386.بررسي تاثير درمان رفتاري – فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه PTSD و افسردگي در جانبازان جنگ عراق.پايان نامه ارشد باليني دانشگاه
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي به روش بازآزمائي به مدت 5 هفته 47=n خرده مقياسها (8/0)(89/0)(84/0)(76/0)(88/0). (به نقل از بخت آور،عيسي، 1386.بررسي تاثير درمان رفتاري – فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه PTSD و افسردگي در جانبازان جنگ عراق.پايان نامه ارشد باليني دان
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ضريب آلفاي كرونباخ براي 306=n به ترتيب خرده مقياسها (87/0)(8/0)(8/0)(74/0)(7/0). (به نقل از بخت آور،عيسي، 1386.بررسي تاثير درمان رفتاري – فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه PTSD و افسردگي در جانبازان جنگ عراق.پايان نامه ارشد باليني دانشگاه اصفهان
 • توضیحات دیگر: 0