پرسشنامه کنترل فکر


TCQ


 • عنوان فارسی: پرسشنامه کنترل فکر
 • عنوان انگلیسی: TCQ
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: برای اندازه گيری تمايل افراد به استفاده از راهبردهای فراشناختی خاص به منظور کنترل افکار مزاحم و ناراحت کننده ساخته شده است
 • سازنده: ولز و داويس
 • سال ساخت: 1994
 • تعداد سوال: 30
 • زیر مقیاس: 5 خرده مقياس: .1- توجه برگردانی، 2- کنترل اجتماعی،3- نگران اجتماعی، 4- خود تنبيهی، 5- ارزيابی مجدد.هر خرده مقياس6 سوال دارد.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: مقياس ليکرت 1-تقريباً هرگز 4- تقريباً هميشه. سوالات 12،8،5 نمره گذاری معکوس دارد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: TCQ
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روائي همزمان با پرسشنامه پن به ترتيب خرده مقياسها (14/0-)(24/0-)(51/0)(42/0)و(12/0-). (بخت آور،عيسي،1386. بررسي تاثير درمان رفتاري – فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه PTSD و افسردگي در جانبازان جنگ عراق. پايان نامه كارشناسي ارشد باليني.دانشگاه ا
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كردنباخ 50=n به ترتيب خرده مقياسها (80/0)(83/0)(78/0)(68/0)(71/0). (بخت آور،عيسي،1386. بررسي تاثير درمان رفتاري – فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه PTSD و افسردگي در جانبازان جنگ عراق. پايان نامه كارشناسي ارشد باليني.دانشگاه اصفهان.)
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: TCQ
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: روائي همزمان با پرسشنامه اضطراب وصفي- خصلتي اسپيلبرگر 50=n به ترتيب براي زير مقياسها (03/0-)و(09/0-)(50/0 )(53/0 )(12/0-). (به نقل از بخت آور،عيسي، 1386.بررسي تاثير درمان رفتاري – فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه PTSD و افسردگي در جانبازان جنگ
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي به روش بازآزمايي به مدت 6 هفته n=23 (68/0)(83/0)(72/0)(67/0)(83/0). (به نقل از بخت آور،عيسي، 1386.بررسي تاثير درمان رفتاري – فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه PTSD و افسردگي در جانبازان جنگ عراق.پايان نامه ارشد باليني دانشگاه اصفهان.
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كردنباخ n=221 به ترتيب خرده مقياسها (72/0)(79/0)(71/0)(64/0)و (67/0). (به نقل از بخت آور،عيسي، 1386.بررسي تاثير درمان رفتاري – فراشناختي بر علائم اختلال استرس پس از سانحه PTSD و افسردگي در جانبازان جنگ عراق.پايان نامه ارشد باليني دانشگاه اصفهان.)
 • توضیحات دیگر: 0