پرسشنامه سلامت کودک انتاريو


Ontario child health scale (ochs)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه سلامت کودک انتاريو
 • عنوان انگلیسی: Ontario child health scale (ochs)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: سنجش سلامت روانی کودک بر اساس رفتار کودک در 6 ماه گذشته 6 تا 16سال
 • سازنده: بويل و همکاران Boyle
 • سال ساخت: 1993
 • تعداد سوال: 24
 • زیر مقیاس: دو بخش دارد 1- اختلالهای برونی شامل بيش افعالی ، کمبود توجه، اختلال سلوک و تضاد ورزی 2- اختلالهای درونی افسردگی، اضطراب، جدائی، فزون اضطرابی را شامل می شود
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: به ترتيب بر اساس مقادير 2،1،0 نمره گذاری می شود
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Ontario child health scale (ochs)
 • عنوان: فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: باروش باز آزمون 8/0(زهرا صرامي،1386؛ پايان نامه ارشد روانشناسي باليني،اثر بخشي درمان شناختي – رفتاري مادران مبتلا به وسواس- اجبار بر ميزان مشكلات رفتاري كودكان- دانشگاه اصفهان)
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Ontario child health scale (ochs)
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777روائي محتوائي قابل قبول است.(زهرا صرامي،1386؛ پايان نامه ارشد روانشناسي باليني، اثر بخشي درمان شناختي – رفتاري مادران مبتلا به وسواس- اجبار بر ميزان مشكلات رفتاري كودكان- دانشگاه اصفهان)
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: و بازآزمايي 75/0 (اميري،1383) آزمون بازآزمون 85/0(صرامي1386،) زهرا صرامي،1386؛ پايان نامه ارشد روانشناسي باليني، اثر بخشي درمان شناختي – رفتاري مادران مبتلا به وسواس- اجبار بر ميزان مشكلات رفتاري كودكان- دانشگاه اصفهان)
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرونباخ 82/0 (اميري،1383) زهرا صرامي،1386؛ پايان نامه ارشد روانشناسي باليني، اثر بخشي درمان شناختي – رفتاري مادران مبتلا به وسواس- اجبار بر ميزان مشكلات رفتاري كودكان- دانشگاه اصفهان)
 • توضیحات دیگر: 0