مقياس هوش هيجانی تجديدنظر شده شاته


Modified Schutte Emotional intellingence scale (MSEIS)


 • عنوان فارسی: مقياس هوش هيجانی تجديدنظر شده شاته
 • عنوان انگلیسی: Modified Schutte Emotional intellingence scale (MSEIS)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Emotions, Affect, Intelligence, Personality
 • کاربرد: ارزيابی ميزان هوش هيجانی در 4 بعد
 • سازنده: آوستين و همکاران Austin et al
 • سال ساخت: 2003
 • تعداد سوال: 41
 • زیر مقیاس: چهار عامل که عبارتند از خوش‌بينی/ تنظيم خلق، ارزيابی هيجانات، مهارتهای اجتماعی يا اداره کردن هيجانات ديگران و بهره‌جويی از هيجانات.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، جمعی
 • نحوه نمره گذاری: رتبه‌بندی پنج درجه‌ای ليکرت (1= کاملاً موافقم تا 5= کاملاً مخالفم) ، حداقل نمره 41 و حداکثر نمره 205
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Modified Schutte Emotional intellingence scale (MSEIS)
 • عنوان: فرم فارسي
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اين آزمون با سلامت عمومي رابطه مثبت دارد (زارعان، اسداله پور و بخشي پور، 1386)زارعان، مصطفي؛ اسداله پور، امين؛ بخشي پور، عباس(1386). رابطه هوش هيجاني و سبكهاي حل مسأله با سلامت عمومي. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار). سال سيزدهم، ش
 • توضیحات دیگر: 0