ادراک کفايت


The Perceived competence scale


 • عنوان فارسی: ادراک کفايت
 • عنوان انگلیسی: The Perceived competence scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Mental competency, childhood
 • کاربرد: کفايت شخصی و خودبسندگی را در حوزه‌های تحصيلی مدرسه ارزيابی می‌کند. سلوک رفتاری، مقبوليت اجتماعی، ظاهر جسمی و ورزشی و خود ارزشمندی کلی
 • سازنده: هارتر Harter
 • سال ساخت: 1985
 • تعداد سوال: 17
 • زیر مقیاس: کفايت شخصی و خودبسندگی را در حوزه‌های تحصيلی مدرسه ارزيابی می‌کند. سلوک رفتاری، مقبوليت اجتماعی، ظاهر جسمی و ورزشی و خود ارزشمندی کلی.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی. در اين مقياس دو توصيف متضاد به کودک ارايه می شود کودک جمله‌ای را که درباره خودش درست است در يک مقياس 4 رتبه‌ای علامت می‌زند.
 • نحوه نمره گذاری: نمرات بالاترنشان دهنده ادراک بالاتر از کفايت است. آيتم‌های 1، 4، 5، 6، 9، 11، 13، 17، 18 معکوس نمره‌گذاری می‌شوند.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: The Perceived competence scale
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي با روش بازآزمايي به مدت 3 هفته براي كل مقياس 75/0 و براي خرده مقياس هاي تحصيلي، رفتاري؛ و اجتماعي به ترتيب 73/0، 70/0 و 69/0 بدست آمد.( بختياري، 1384) مريم بختياري، (1384)، ارتباط بين باورهاي مربوط به كنترل با آسيب‌شناسي رواني برون‌ريز و درون‌ريز د
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: آلفاي كرانباخ در يك نمونه‌ي 70 نفري براي كل مقياس 76/0 و براي خرده مقياس‌هاي تحصيلي، رفتاري و اجتماعي به ترتيب 68/0 و 70/0 و 59/0 . .( بختياري، 1384) مريم بختياري، (1384)، ارتباط بين باورهاي مربوط به كنترل با آسيب‌شناسي رواني برون‌ريز و درون‌ريز در كودكان
 • توضیحات دیگر: 0