رضايت زناشويی IMS


Index of Marital Satisfaction


 • عنوان فارسی: رضايت زناشويی IMS
 • عنوان انگلیسی: Index of Marital Satisfaction
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Marriage, Marital therapy, spouses, Divorce, Personal Satisfaction. ِِ ِ
 • کاربرد: ميزان، شدت يا دامنه مشکلات زن و شوهر
 • سازنده: والتر دابليو هورسن
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 25
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی ، جمعی.
 • نحوه نمره گذاری: نمره‌گذاری اين آزمون ابتدا با معکوس نمودن و جمع‌کردن نمرات سؤال‌های 1، 3، 5، 8، 9، 11، 13، 16، 19، 20، 21، 23 محاسبه می‌شود. سپس اين نمرات با نمرات بقيه سؤال‌ها جمع می‌شود. شماره سؤالات پاسخ داده نشده از جمع نمرات کسرميشود. رقم حاصل از 100 ضرب می‌شود و بر 6 برابر سؤالات پاسخ داده شده تقسيم می‌شود رقم بدست آمده بين صفر تا 100 است. اين آزمون دارای 2 نمره برش است يکی نمره (5 ) 30 که نمرات بيش از 30 دال بر مشکلات بالينی قابل ملاحظه است. دومين نمره برش 70 است که نمرات بالاتر از آن هميشه حاکی از استرس شديد مراجع است.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Index of Marital Satisfaction
 • عنوان: اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اين آزمون با آزمون سازگاري زناشويي لاك- والاس (1959) همبستگي معنادار نشان مي‌دهد (نقل از ثنايي و همكاران، 1379) ثنايي، باقر، (1379). مقياس سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Index of Marital Satisfaction
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: به روش آزمون – بازآزمون معادل 80% (گوهري اناركي، 1381))
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: ميانگين آلفاي اين آزمون را 96/0 ذكر شده.( ثنايي و همكاران، 1379) ثنايي، باقر، (1379). مقياس سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
 • توضیحات دیگر: 0