مقياس اساسی رفتار در روابط بين فردی (FIRO-B)


Fundamental Interpersonal Relation Orientation- behavior


 • عنوان فارسی: مقياس اساسی رفتار در روابط بين فردی (FIRO-B)
 • عنوان انگلیسی: Fundamental Interpersonal Relation Orientation- behavior
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Interpersonal relations, orientation, Behavior
 • کاربرد: چگونگی برقراری رابطه فرد با ديگران و شيوه خاص وی در اين تعامل. چگونگی رفتار شخص.
 • سازنده: شوتز Shutz
 • سال ساخت: 1958
 • تعداد سوال: 54 ، هر 9 سؤال مربوط به يكي از خرده مقياس‌هاست.
 • زیر مقیاس: جهت‌گيری شخص در سه حيطه‌ی نيازهای بين‌فردی يعنی دربرگرفتن،‌کنترل و محبت را می‌سنجد .و در هر حيطه دو حالت ابراز و کنترل سنجيده می‌شود.
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: نمره گذاری بر اساس کليد انجام می‌شود.ليکرت 6 گزينه‌ای است اين ارزيابی در نهايت 6 نمره به‌دست می‌دهد: الف) ابراز دربرگرفتن expressive inclusion .ب) خواستن دربرگرفتن wonted inclusion ج) ابراز کنترل expressive control د) خواستن کنترل wanted control ه) ابراز محبت expressive attention و) خواستن محبت wanted attention
 • رفرانس: