مقياس شدت درد مک گيل- فرم کوتاه (15 سؤالی)


McGill pain Questionnaire- short form (SF-MPQ)


 • عنوان فارسی: مقياس شدت درد مک گيل- فرم کوتاه (15 سؤالی)
 • عنوان انگلیسی: McGill pain Questionnaire- short form (SF-MPQ)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Pain, Pain Measurement
 • کاربرد: جهت تعيين شدت درد استفاده می‌شود
 • سازنده: رونالد ملزاك
 • سال ساخت: 1971
 • تعداد سوال: 15 آيتم
 • زیر مقیاس: دو بعد حسی و عاطفی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی- جمعی – خودگزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: سؤالات در يک مقياس ليکرت 4 درجه‌ای از بدون درد = 0 تا درد شديد = 3 نمره‌گذاری می‌شوند(سه نمره به‌دست می‌دهد : حسی – عاطفی- و کلی)
 • رفرانس: