پرسشنامه تعبير رويدادها


Ambiguous social situation Interpretation Questionnaire(ASSIQ)


 • عنوان فارسی: پرسشنامه تعبير رويدادها
 • عنوان انگلیسی: Ambiguous social situation Interpretation Questionnaire(ASSIQ)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Phobic disorders, Fear,
 • کاربرد: سوگيری تعبير در افراد مبتلا به هراس اجتماعی
 • سازنده: باتلر و همکاران
 • سال ساخت: 1983 نسخه تجديدنظر شده
 • تعداد سوال: 22 ماده براي فرم مربوط به خود و 22 ماده براي فرم مربوط به ديگران . جمعاً 44 ماده.
 • زیر مقیاس: سناريوهای اجتماعی مبهم (15 ماده و سناريو يا رويدادهای غير مبهم (7 ماده) و تعداد اين دو نسخه حمعاً 44 ماده می‌باشد
 • نحوه اجرا: دو نسخه مربوط به خود و مربوط به ديگران بصورت جداگانه و با حداقل دو ساعت فاصله بين هم اجرا ميگردند.
 • نحوه نمره گذاری: در نمره‌گذاری به رتبه 1 نمره 3، به رتبه 2 نمره 2 و به رتبه 3 نمره 1 داده می‌شود و جمع کل نمرات براساس معنايی، تعبيرها يا گزينه‌ها بطور جداگانه در مقياس فرعی دو نسخه محاسبه می‌گردد.
 • رفرانس: