پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHI)


Oxford Happiness


 • عنوان فارسی: پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHI)
 • عنوان انگلیسی: Oxford Happiness
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: جهت سنجش احساس و عواطف در زوزهای اخير
 • سازنده: ارجيل،مارتين و کروسلند
 • سال ساخت: 1989
 • تعداد سوال: 29 آيتم
 • زیر مقیاس: رضايت از زندگی _ خاق مثبت - سلاکتی -کارآمدی و عزت نفس
 • نحوه اجرا: خود گزارشگر
 • نحوه نمره گذاری: به مانند افسردگی بک هر ماده در چهار سطح مطرح و از صفر تا 3 نمره گذاری می شود و نمره هر ازمودنی بين 0 تا 87 قرار می گيرد
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Oxford Happiness
 • عنوان: روايي فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777براي بررسي روايي صوري پرسشنامه از 10 متخصص (روانشناس و روانپزشك)( نظرخواهي شد كه همگي توانايي پرسشنامه را در بررسي شاد ماني تاييد نمودند(شمس،ثريا(1382). بررسي اثربخشي روشهاي القاي خلق شامل تصوير سازي مثبت ،خواندن جملات مثبت و ايجاد حالت خندان در افزايش
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Oxford Happiness
 • عنوان: پايايي فرم ترجمه شده
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • توضیح پایایی - كودریچاردسون: علي پور و همكاران (1379) پايايي آزمون را روي 101 دانشجوي مقطع كارشناسي با ميانگين سني 5/22 (با دامنه 19 تا 39 سال) اجرا كردند.همساني دروني به روش آلفاي كرونباخ92/0 و اعتبار بازآزمايي پس از سه هفته 79/0 بود.(علي پور،ا- نوربالا،ا- اژه اي،ج – مطيعيان ،ح- شاد
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: علي پور و همكاران (1379) پايايي آزمون را روي 101 دانشجوي مقطع كارشناسي با ميانگين سني 5/22 (با دامنه 19 تا 39 سال) اجرا كردند.همساني دروني به روش آلفاي كرونباخ92/0 و اعتبار بازآزمايي پس از سه هفته 79/0 بود.(علي پور،ا- نوربالا،ا- اژه اي،ج – مطيعيان ،ح- شاد
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 1)احمد علي پور و احمد علي نوربالا (1378) پايايي پرسشنامه را از طريق دو نيمه كردن92/0 محاسبه كردند.(نوربالا،احمد عليو علي پور، احمد- 1378 - بررسي مقدماتي و پايايي و روايي پرسشنامه شادكامي آكسفورد در دانشجويان دانشگاههاي تهران - فصلنامه انديشه و رفتار ،سال
 • توضیحات دیگر: 0