آزمون خط‌زنی بوناردل


Bonardel


  • عنوان فارسی: آزمون خط‌زنی بوناردل
  • عنوان انگلیسی: Bonardel
  • زبان ابزار: فارسی
  • کلمات کلیدی: Eidetic imagery
  • کاربرد: اندازه‌گيری و تشخيص بعضی ويژگی‌های ذهنی (نظير حافظه بصری، دقت و سرعت)
  • سازنده: بوناردل Bonardel
  • سال ساخت:
  • تعداد سوال:
  • زیر مقیاس:
  • نحوه اجرا: آزمودنی بايد در طی يک زمان محدود (دو دقيقه) از بين يک مجموعه اشکال شبيه به هم، شکلی را با يک زاويه خاص مطابق نمونه پيدا نموده و خط بزند.
  • نحوه نمره گذاری: سه نمره حاصل خواهد شد که عبارتند از: 1- تعداد درست علامت زده شده، 2- تعداد جاافتاده 3- تعداد اشتباه علامت‌زده شده.
  • رفرانس: