يادگيری تداعی‌ها


Learning of Associations


 • عنوان فارسی: يادگيری تداعی‌ها
 • عنوان انگلیسی: Learning of Associations
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Association, Association learning, word Association Test, Learning
 • کاربرد:
 • سازنده: وکسلر
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 3 فهرست كه هر فهرست شامل 10 گروه كلمه دوتايي است.
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: در اين آزمون فهرستی از کلمات دوتايی خوانده می‌شود که آزمودنی بايد آنها را به خاطربسپارد. آنگاه آزمونگر کلمات اول هر جفت را می‌گويد و آزمودنی می‌بايست کلمات دوم هر جفت را بگويد.
 • نحوه نمره گذاری: 1 نمره برای هر پاسخ درستی که در 5 ثانيه داده می‌شود. نمره نهايی: جمع نمره‌های تداعی‌های ساده در هر سه يادآوری تقسيم بر دو می‌شود و با کل پاسخ‌های تداعی‌های دشوار جمع می‌شود. حداکثر نمره‌ای که آزمودنی می‌تواند در اين آزمون کسب کند، 21 می‌باشد.
 • رفرانس: