آزمون حرکت ظريف چشم و دست‌ هاز


Haase


 • عنوان فارسی: آزمون حرکت ظريف چشم و دست‌ هاز
 • عنوان انگلیسی: Haase
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Parkinson Disease, Parkinsonian disorders, Basal nucleons of Meynert, Tremor, Eye, Hand
 • کاربرد: تشخيص بيماری پارکينسون (حساسيت زيادی در مقابل ضايعات هسته‌ای قاعده مغز دارد)
 • سازنده: هاز Haase
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 300 دايره كوچك و بهم متصل
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: آزمودنی بايد طی زمان 150 ثانيه با يک سوزن مخصوص وسط دايره‌ها را با سرعت و دقت سوراخ نمايد.
 • نحوه نمره گذاری: نتايج حاصل از اين آزمون با دو نمره مشخص می‌گردد: 1- تعداد دواير سوراخ شده. 2- تعداد دواير جاافتاده .
 • رفرانس: