مقياس پيش‌بينی تشخيص DPS فرم والدين


Diagnostic predicting scale (DPS)


 • عنوان فارسی: مقياس پيش‌بينی تشخيص DPS فرم والدين
 • عنوان انگلیسی: Diagnostic predicting scale (DPS)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: آسيب‌شناسی روانی کودکان
 • سازنده: لوکاس و همکاران Lucas et al
 • سال ساخت: 2001
 • تعداد سوال: 92 آيتم دارد
 • زیر مقیاس: 14 زيرمقياس دارد.فوبيای اجتماعی، اختلال اضطراب جدايی، اختلال گذرهراسی، اختلال هراس ،اختلال اضطراب فراگير، فوبيای اختصاصی، اختلال وسواس فکری- عملی ،اختلال افسردگی اساسی، اسکيزوفرنيا، اختلال بی‌اعتنايی مقابله‌ای، کمبود توجه/ بيش فعالی، اختلال سلوک، سوء مصرف
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، فردی .
 • نحوه نمره گذاری: سه نوع سؤال وجود دارد: با پاسخ بلی/خير، با پاسخ بيشتراوقات/ بعضی اوقات / بندرت / هيچگاه، با پاسخ هفت گزينه‌ای. نقطه برش نسخه والدين = 20
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Diagnostic predicting scale (DPS)
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: بازآزمابي به فاصله 3 هفته برابر 0/80 بوده است. (بختياري ،1384) بختياري، مريم (1384). ارتباط بين باورهاي مربوط به كنترل با آسيب ‌شناسي رواني برون‌ريز و درون‌ريز در كودكان. پايان‌نامه دكتراي روانشناسي باليني. انستيتو روانپزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0