مقياس پيش‌بينی تشخيص DPS فرم کودک


Diagnostic predicting scale


 • عنوان فارسی: مقياس پيش‌بينی تشخيص DPS فرم کودک
 • عنوان انگلیسی: Diagnostic predicting scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد: آسيب‌شناسی روانی کودکان .
 • سازنده: لوکاس و همکاران Lucas et al
 • سال ساخت: 2001
 • تعداد سوال: 98 آيتم دارد .
 • زیر مقیاس: 18 زيرمقياس دارد.فوبيای اجتماعی، اختلال اضطراب جدايی، اختلال گذرهراسی، اختلال هراس، اختلال اضطراب فراگير، فوبيای اختصاصی، اختلال وسواس فکری- عملی، اختلال خوردن، اختلال دفع ادرار و مدفوع،‌ اختلال افسردگی اساسی، مافيا و هيپومانيا، اسکيزوفرنيا، اختلال بی‌اعت
 • نحوه اجرا: خودگزارشی، جمعی، فردی.
 • نحوه نمره گذاری: اصلاً (0)، کم (1)، متوسط (2)، خيلی‌زياد (3) نقطه برش نسخه کودک = 24
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Diagnostic predicting scale
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمون به فاصله 3 هفته برابر 0/80 (بختياري، 1384) بختياري، مريم (1384). ارتباط بين باورهاي مربوط به كنترل با آسيب ‌شناسي رواني برون‌ريز و درون‌ريز در كودكان. پايان‌نامه دكتراي روانشناسي باليني. انستيتو روانپزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0