پرسش‌نامه سبک اسنادی


Attributional Style Questionnaire


 • عنوان فارسی: پرسش‌نامه سبک اسنادی
 • عنوان انگلیسی: Attributional Style Questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: اسناد
 • کاربرد: اندازه‌گيری‌ اسنادها
 • سازنده: سليگمن و همکاران Seligman et al.
 • سال ساخت: 1979
 • تعداد سوال: 10 سؤال يا موقعيت كه هر سؤال خود شامل 3 سؤال مي‌باشد. جمعا 36 سؤال .
 • زیر مقیاس: 6 موقعيت اسنادهای علی در مورد پيامدهای ثبت (موفقيت).6 موقعيت اسنادهای علی در مورد پيامدهای منفی (شکست).
 • نحوه اجرا: از آْزمودنی خواسته می‌شود تا تصور کند هر يک از موقعيت‌ها برای آن‌ها واقعا روی داده است و سپس علل مربوط به هر رويداد را برای اندازه‌گيری اسناد از جهت ابعاد درونی، پايدار و کلی درجه‌بندی و ثبت نمايد.
 • نحوه نمره گذاری: نمره‌گذاری اين پرسش‌نامه در مقياس 5 درجه‌ای ليکرت است وبرای موقعيت شکست و موفقيت به‌طور جداکانه محاسبه می‌شود. بدين ترتيب که مجموع قسمت الف سؤالات فرد (1، 3، 5، 7، 9) بعد درونی – بيرونی، قسمت ب اين سؤالات پايدار- ناپايدار و قسمت ج آن‌ها بعدکلی- جزئی موقعيت شکست را نشان می‌دهد و مجموع نمرات قسمت الف سؤالات زوج (2،4، 6، 8، 10) بعد درونی- بيرونی، قسمت ب اين سؤالات بعد پايدار – ناپايدار و قسمت ج آن‌ها بعد کلی- جزئی موقعيت موفقيت را نشان می‌دهد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Attributional Style Questionnaire
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: - اسلامي شهر بابكي (1369)، تعداد10 موقعيت فرضي را از آزمون سليگمن اقتباس كرده كه پايايي ضريب آلفا عبارت است از پيامد بد دروني 75/0 ، پيامد خوب دروني 74/0، پيامد با ثبات 43/0، پيامد خوب با ثبات 56/0، پيامد بد كلي 73/0، پيامد خوب كلي 76/0. اسلامي شهربايكي،
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Attributional Style Questionnaire
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: - ضريب پايايي آزمون – آزمون مجدد براي پيامدهاي خوب و بد ابعاد دروني، پايدار، كلي در يك دوره 5 هفته‌اي بين 70/0 تا 75/0 بود (پيترسون، 1982 به نقل از واضحي آشتياني 1382) واضحي آشتياني، علي (1382) بررسي تأثير بازآموزي اسنادي بر سبك اسنادي، عزت نفس، عملكرد و
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: - پايايي با روش ضريب آلفا براي گروهها به شرح زير: پيامد بد دروني 44/0 پيامد خوب دروني 30/0 ، پيامد بد پايدار، 64/0، پيامد خوب پايدار 54/0، پيامد بد كلي 64/0، پيامد خوب كلي 58/0، سليگمن و همكاران،1979) Seligman, M.E.P., Abramson, L.Y., Semnd, M., Baeyer, C
 • توضیحات دیگر: 0