فرآيند هويت ايگو


Ego Identity process Questionnaire


 • عنوان فارسی: فرآيند هويت ايگو
 • عنوان انگلیسی: Ego Identity process Questionnaire
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Ego, Identity crisis
 • کاربرد: ارزيابی هويت ايگو از دو بعد کاوش و تعهد.
 • سازنده: آدامز، شی و فيچ. Adams, Shea , Fitch
 • سال ساخت: 1979
 • تعداد سوال: 64 (فرم اوليه 24 سؤال دارد)
 • زیر مقیاس: کاوش 32 سؤال. تعهد 32 سؤال .
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، فردی- خودگزارش‌دهی .مقياس 6 درجه‌ای ليکرت .کاملاً‌ مخالفم، نسبتاً مخالفم، موافقم، نسبتاً موافقم، کاملاً موافقم.
 • نحوه نمره گذاری: فردی که نمره بالا در کاوش و تعهد بياورد به عنوان وضعيت اکتساب هويت و اگر نمره بالا در کاوش و نمره پايين در تعهد بياورد به عنوان وضعيت مهلت مجاز و حالت برعکس آن به عنوان تفويض اختيار و نمره پايين در هر دو به عنوان مرحله هويت نامتمايز درنظرگرفته می‌شود.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Ego Identity process Questionnaire
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: جهت بررسي پايايي به فاصله دو هفته توسط 30 دانش‌آموز دختر و پسر دبستاني تكميل گرديد كه نتايج با استفاده از روش بازآزمايي 95/0 به‌دست آمد. (غرايي ، 1382) غرايي، بنفشه (1382)، تعيين وضعيت‌هاي هويتي و ارتباط آن با سبك‌هاي هويتي و افسردگي در نوجوانان تهران، رس
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: جهت بررسي پايايي به فاصله دو هفته توسط 30 دانش‌آموز دختر و پسر دبستاني تكميل گرديد كه نتايج با استفاده از روش آلفاي كرونباخ در دامنه‌اي از 71/0 تا 91/0 براي وضعيتهاي مختلف. (غرايي ، 1382) غرايي، بنفشه (1382)، تعيين وضعيت‌هاي هويتي و ارتباط آن با سبك‌هاي ه
 • توضیحات دیگر: 0