احساس خصومت ردفوردويليامز


Redford- Williams Hostility Inventory


 • عنوان فارسی: احساس خصومت ردفوردويليامز
 • عنوان انگلیسی: Redford- Williams Hostility Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Hostility, Emotions, (Death, sudden, cardiac)
 • کاربرد: احساس خصومت / بررسی رابطه احساس خصومت و حملات قلبی
 • سازنده: ويليامز Williams
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 12
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: پاسخ‌های آن به صورت بلی- خير که نمرات 3 و کمتر نشان دهنده عدم وجود احساس خصومت، 4 تا 8 بيانگر خلق تند و احتمال خطر حملات ناشی از خشم و نمرات 9 و بيشتر نشان‌دهنده حداکثر احساس خصومت و احتمال بالای حملات قلبی می‌باشد.
 • رفرانس: