مطالعه ارزشها،آلپورت،ورنون ،ليندزی SOV


Study of Values Allport,Vernon,Lindzy


 • عنوان فارسی: مطالعه ارزشها،آلپورت،ورنون ،ليندزی SOV
 • عنوان انگلیسی: Study of Values Allport,Vernon,Lindzy
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: ارزشها- نظام ارزشی - values- values system
 • کاربرد: اين پرسشنامه بر اساس نظريه اسپرانگر در مورد شخصيت انسان ساخته شده است و هر فردی را واجد نظام ارزشی خاص خود می داند و آدمی را بر اساس نظام ارزشی و شکل پذيری شخصيت به شش تيپ تقسيم می نمايد.
 • سازنده: گوردون آلپورت،ورنن و ليندزی
 • سال ساخت: آين آزمون براي اولين بار در سال 1931 بوسيله آلپورت و ورنون منتشر گرديد و در سال 1951 بوسيله ليندزي و مجددا در سال 1962 بطور مشترك توسط هر سه محقق مورد تجديد نظر قرار گرفت.
 • تعداد سوال: داراي دو قسمت است بخش اول 30 سوال دو گزينه اي كه آزمودني با دادن نمره از 1 تا 3 درجه رجحان نسبي خود را به هريك از دو فعاليت مطرح شده در هر ماده مشخص مي كند و بخش دوم 15 سوال دارد و آزمودني در هر ماده چهار گزينه را بر حسب رجحان خود درجه بندي مي كند.
 • زیر مقیاس: شش تيپ شخصيتی نظری يا انديشمند،اقتصادی يا سودگرا،زيباپسند يا زيباگرا،اجتماعی يا مردم گرا ،سياسی و مذهبی.
 • نحوه اجرا: هم فردی و هم جمعی در حدود 20 دقيقه
 • نحوه نمره گذاری: هم به روش ليکرت و هم به روش بلی- خير.در بخش اول پرسشنامه آزمودنی با دادن نمره از 1 تا 3 درجه رجحان نسبی خود را به هر يک از دو فعاليت مطرح شده در هر ماده مشخص می کند. در بخش دوم آزمودنی در هر ماده چهار گزينه را بر حسب رجحان خود از 1 تا 4 رتبه بندی می کند.در مجموع تعدا 120 پاسخ وجود دارد .
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Study of Values Allport,Vernon,Lindzy
 • عنوان: فرم اصلي
 • اعتبار درونی - محتوی: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - محتوی: 777پرسشنامه SOV به دليل زير از روايي لازم برخوردار است: اين پرسشنامه توسط سه تن از صاحبنظران معروف علوم رفتاري به نامهاي آلپورت ،ورنون و ليندزي ساخته شده است و همچنين در چند نوبت توسط سازندگان آن مورد تجديد نظرقرارگرفته است.( به نقل از اديبي سده،صديقه – 1
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)بين نمره هاي اين پرسشنامه و برخي از آزمونهاي ديگر از قبيل رغبت سنج شغلي استرانگ – كمپل يا نگرش سنج ترستون روابط معني داري بدست آمده است.(آناستازي،1364.روان آزمايي. ترجمه محمد تقي براهني. انتشارات دانشگاه تهران
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 1)ضريب اعتبار SOV از طريق محاسبه ضريب همبستگي بين نتايج اجراي چاپهاي 1931 و 1951 كه به فاصله دوهفته بر روي يك نمونه 50 نفري از دانشجويان به اجرا درآمده است برآورد شده است و براي زير مقياسهاي نظري،اقتصادي،هنري، اجتماعي،سياسي و مذهبي ضريب پايايي به ترتيب 48
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: آلپورت و همكاران (1962) پايايي آزمون را با استفاده از روش تنصيف محاسبه نمودند و ضرايب زير براي هر كدام از مقياسها به ترتيب زيربدست آمد : نظري 84/0،اقتصادي 93/0،اجتماعي90/0 ،هنري 89/0 ،سياسي 87/0 و مذهبي 95/0 و همچنين به روش بازآزمايي بعد از 1ماه ضرايب زير
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Study of Values Allport,Vernon,Lindzy
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: محمدي روزبهاني و همكاران(1377) در پژوهش خود بر روي 90 نفر از دانشجويان آزمون مطالعه ارزشها را با مقياسي چند درجه اي كه هركدام از آنها بر اساس يك ارزش ساخته شده بود ضرائب زير را بدست آورد : نظري 55/0 ، اقتصادي 63/0 ، هنري 52/0،اجتماعي 70/0 ،سياسي 59/0 و مذ
 • پایایی - كودریچاردسون: دارد
 • توضیح پایایی - كودریچاردسون: محمدي روزبهاني و همكاران(1377) با استفاده از روش كودر ريچاردسون و حجم نمونه 90 نفري از دانشجويان براي ارزشهاي نظري ،اقتصادي،هنري، اجتماعي، سياسي و مذهبي ضرايبي به ترتيب برابر با 93/0، 89/0، 85/0 ،92/0 ،81/0 و 96/0 بدست آوردند. (محمدي روزبهاني،ك – مهرابي ز
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: مهرابي زاده هنرمند و همكاران(1383) در پژوهشي كه بر روي 400 نفر دانش آموز (200 نفر دختر و 200 نفر پسر) از دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي شهر اهواز انجام دادندبا استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي ارزشهاي نظري ،اقتصادي،هنري،اجتماعي، سياسي و مذهبي ضرايبي به
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: 1)مهرابي زاده هنرمند و همكاران(1383) در پژوهشي كه بر روي 400 نفر دانش آموز (200 نفر دختر و 200 نفر پسر) از دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي شهر اهواز انجام دادندبا استفاده از روش تنصيف براي ارزشهاي نظري ،اقتصادي،هنري،اجتماعي، سياسي و مذهبي ضرايبي به ترتيب
 • توضیحات دیگر: 0