آزمودن نماد ارقام اسميت SDMT


Symbol digit modalities test


 • عنوان فارسی: آزمودن نماد ارقام اسميت SDMT
 • عنوان انگلیسی: Symbol digit modalities test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Vision, Visual Perception, Vision Tests
 • کاربرد:
 • سازنده: اسميت
 • سال ساخت: 1968/1973
 • تعداد سوال: 110 در 90 ثانيه
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغدی، فردی
 • نحوه نمره گذاری: شمارش تعداد موارد درست و غلط در 90 ثانيه
 • رفرانس: