استرس شغلی استاينمتز


Occupational Stress


 • عنوان فارسی: استرس شغلی استاينمتز
 • عنوان انگلیسی: Occupational Stress
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Occupation, stress
 • کاربرد: به بررسی استرس فرد در رابطه با ماهيت کار، همکاران و سرپرستان می‌پردازد.
 • سازنده: استاينمتز ُُُSteinmetz
 • سال ساخت: 1977
 • تعداد سوال: 36
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: هرگز(0)، بندرت (1)، گاهی‌(2)، اغلب (3)، هميشه (4) (فرم اصلی) کاملاً صحيح، تا حدودی صحيح، ناصحيح، با ارزش 2، 1، 0 (فرم ترجمه شده)
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Occupational Stress
 • عنوان: ترجمه شده
 • اعتبار: 77/0 (همان پرسش‌نامه را افراد ديگر جواب دادند و همبستگي بين جواب‌ها گرفته شده) (حميد عطار، 1374) حميد عطار(1374). بررسي رابطه استرس شغلي با خشنودي شغلي و سلامت روان كاركنان يك مجتمع صنعتي. پايان نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني. انستيتو روان‌پزشكي تهر
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: بازآزمايي 72/0 (حميد عطار، 1374) حميد عطار(1374). بررسي رابطه استرس شغلي با خشنودي شغلي و سلامت روان كاركنان يك مجتمع صنعتي. پايان نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني. انستيتو روان‌پزشكي تهران. دانشگاه علوم پزشكي ايران.
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي دو نيمه كردن 69/0. (حميد عطار، 1374) حميد عطار(1374). بررسي رابطه استرس شغلي با خشنودي شغلي و سلامت روان كاركنان يك مجتمع صنعتي. پايان نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني. انستيتو روان‌پزشكي تهران. دانشگاه علوم پزشكي ايران.
 • توضیحات دیگر: 0