نردبان اميدواری


Ladder hope


 • عنوان فارسی: نردبان اميدواری
 • عنوان انگلیسی: Ladder hope
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی:
 • کاربرد:
 • سازنده: کيل پاتريک و کانترن Kilpatrick
 • سال ساخت: 1988
 • تعداد سوال: 48
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، جمعی
 • نحوه نمره گذاری: در اين آزمون سه سؤال پرسيده می‌شود در زمانهای گذشته و حال و آينده و پاسخ آزمودنی‌ها که به صورت نمره است يادداشت می‌شود و بدين‌ترتيب حالت اميدواری فرد در سه بعد زمانی، گذشته و حال و آينده با نظرسنجی فرد سنجيده می‌شود.
 • رفرانس: