سياهه سبک هويت


Identity Style Inventory-third Revision


 • عنوان فارسی: سياهه سبک هويت
 • عنوان انگلیسی: Identity Style Inventory-third Revision
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Identity crisis, social Identification
 • کاربرد: ارزيابی سبک هويت
 • سازنده: برزونسکی Berzonsky
 • سال ساخت: 1992
 • تعداد سوال: 40 سؤال
 • زیر مقیاس: سبک اطلاعاتی، سبک هنجاری ، سبک نا متمايز / اجتنابی و تعهد
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی ، فردی
 • نحوه نمره گذاری: اصلاٌ شبيه من نيست، تقريباً شبيه من نيست، نظری ندارم، تقريباً شبيه من است،ْ کاملاً شبيه من است
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Identity Style Inventory-third Revision
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: با روش بازآزمايي براي سبك اطلاعاتي 91/0، سبك هنجاري 89/0 و سبك نامتمايز/ اجتنابي 87/0 و تعهد 90/0 بدست آمد/ (غرايي ،1382) غرايي، بنفشه، (1382) تعيين وضعيت‌هاي هويتي و ارتباط آن با سبك‌هاي هويتي و افسردگي در نوجوانان تهران رساله دكتراي تخصصي روان‌شناسي بال
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: : توسط 30 دانش‌آموز دوباره به فاصله دو هفته تكميل گرديد كه پايايي سياهه سبك هويت با روش آلفاي كرونباخ براي سبك اطلاعاتي 75/0، سبك هنجاري 72/0، سبك با متمايز / اجتنابي 81/0 و تعهد 85/0. (غرايي ،1382) غرايي، بنفشه، (1382) تعيين وضعيت‌هاي هويتي و ارتباط آن ب
 • توضیحات دیگر: 0