مقياس صفت خشم اسپيلبرگر


Spielberger Trait Anger scale


 • عنوان فارسی: مقياس صفت خشم اسپيلبرگر
 • عنوان انگلیسی: Spielberger Trait Anger scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Anger ,Emotions
 • کاربرد: ارزيابی وضعيت روحی‌(خشم)
 • سازنده: اسپيلبرگر Spielberger
 • سال ساخت: 1980
 • تعداد سوال: 10 عبارت و هر عبارت شامل 4 گزينه است
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی. هرجمله را با دقت می‌خواند و يک گزينه را که در مورد وضعيت روحی و خشم صادق است علامت می‌زند.
 • نحوه نمره گذاری: ليکرت 4 درجه‌ای، از 1 تا 4. نمره بالاتر ، خشم بيشتر .
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Spielberger Trait Anger scale
 • عنوان: ترجمه شده
 • توضیح اول پایایی: 73/0 (اصغرنژاد و همكاران؛ 1380) اصغرنژاد، علي‌اصغر؛ بوالهري، جعفر؛ شاه محمدي، داوود؛ لايقي، هوشمند (1380) بررسي پايايي با روش بازآزمايي و هنجاريابي آزمون‌هاي سلامت روان، خشم و حمايت اجتماعي (گزارش منتشر نشده)
 • توضیحات دیگر: 0