حافظه ضمنی – تکميل ريشه واژه، تکميل واژه جزء به جزء شده


Implicit memory test


 • عنوان فارسی: حافظه ضمنی – تکميل ريشه واژه، تکميل واژه جزء به جزء شده
 • عنوان انگلیسی: Implicit memory test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Memory, Memory disorders, (Memory, short testing)
 • کاربرد: - سنجش عملکرد حافظه ضمنی / در سنجش عملکرد مبتلايان به اختلال افسردگی به سرعت در حال گسترش می‌باشد. روشن سازی نحوه پردازش اطلاعات بيماران افسرده.فرايند تسهيل سازی را می‌سنجد.سنجش فرايندهای ادراکی.آزمون‌های حافظه ضمنی انواعی از آزمون‌های ادراکی می‌باشد.
 • سازنده: شاختر Schacter
 • سال ساخت: 1987
 • تعداد سوال: 48 واژه
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی، انفرادی *آزمون تکميل ريشه واژه: برای اجرای اين آزمون واژه‌هايی به آزمودنی‌ها نشان داده شد و سپس ريشه دو يا سه حرفی آن واژه‌ها به همراه ريشه‌ برای اجرای اين آزمودنی‌ها اصل آن واژه‌ها را در مرحله اول آزمايش مشاهده نکرده بودند به آن‌ها ارائه شد
 • نحوه نمره گذاری: - نمره‌دهی و تحليل آزمون تکميل ريشه واژه: بعد از اجرای آزمون، دو نمره استخراج گرديد که عبارت از نمره تسهيل‌شده و نمره تسهيل نشده بود. نمره اول از مجموع نمرات مربوط به تکميل صحيح واژه‌هايی که آزمودنی‌ها در مرحله اول آزمايش اصل آن واژه‌ها را ديده بودند، تشکيل شده بود و نمره دوم از مجموع نمرات مربوط به تکميل صحيح ريشه واژه‌هايی که آزمودنی‌ها اصل آن واژه‌ها را در مرحله اول‌ آزمايش مشاهده ننموده بودند، تشکيل گرديده است.
 • رفرانس: