آزمون حافظه


Memory Test


 • عنوان فارسی: آزمون حافظه
 • عنوان انگلیسی: Memory Test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Memory, Neuropsychological Test, Memory disorders, (Memory, short-term)
 • کاربرد: ارزيابی حافظه
 • سازنده: کالو Calev
 • سال ساخت: 1984
 • تعداد سوال: 24 واژه رايج
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری:
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Memory Test
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي براي اين آزمون به همراه تكليف سوگيري همراه با آن در فاصله 3 تا 4 هفته و بر روي 12 فرد بهنجار برابر با 845/0 بوده (كالو، 1984 نقل از ماه‌جويي، 1372) Calev, A. (1984). Recall and Recognition in chronic nondemented schizophrenics: Use of mat
 • توضیحات دیگر: 0