پرسش ‌نامه حمايت اجتماعی


Social Support Inventory


 • عنوان فارسی: پرسش ‌نامه حمايت اجتماعی
 • عنوان انگلیسی: Social Support Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Social Support, Family, Family Relations, Friends
 • کاربرد: ارزيابی ذهنی حمايت اجتماعی
 • سازنده: وکس و همکاران (فيليپس، هلی، تامپسون، استوارت)Voux, Stewart, Thompson, Holly, Philips
 • سال ساخت: 1986
 • تعداد سوال: 22 آيتم
 • زیر مقیاس: خانواده ، دوستان، سايرين
 • نحوه اجرا: 2 گزينه‌ای موافقم/ مخالفم
 • نحوه نمره گذاری: برحسب صفر و يک است
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Social Support Inventory
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: با روش بازآزمايي بعد از پنج هفته 73/0 بوده است. (ابراهيمي 1370 به نقل از جواهري‌زاده،1374 (
 • توضیحات دیگر: 0