مقياس مقابله‌ای نوجوانان ACS (12 تا 18 سالگی)


Adolescents Coping Scale


 • عنوان فارسی: مقياس مقابله‌ای نوجوانان ACS (12 تا 18 سالگی)
 • عنوان انگلیسی: Adolescents Coping Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: (Adaptation, Psychological), Problem solving, Adolescent Psychology
 • کاربرد: نحوه مهارت‌های مقابله‌ای در نوجوانان 12 تا 18 ساله
 • سازنده: اريکا فرايدنبرگ و رامون لوئيس
 • سال ساخت: 1993
 • تعداد سوال: 79
 • زیر مقیاس: 18 راهبرد مقابله‌ای که عبارتند از: 1- جستجوی حمايت اجتماعی. 2- تمرکز بر حل مشکل.3- تلاش سخت و موفقيت.و 4- نگرانی. 5- سرمايه‌گذاری روی دوستان. 6- جستجوی تعلق.7- تفکر آرزومندانه 8- اقدام اجتماعی. 9- کاهش تنش. 10- کنارنيامدن. 11- ناديده گرفتن مشکل. 12-سرزنش
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی- جمعی
 • نحوه نمره گذاری: ليکرت 5 درجه‌ای از «اينکار را نمی‌کنم يا اينطور نمی‌شوم» تا «هميشه اينکار را می‌کنم يا اينطور می‌شوم»نمره از 1 تا 5
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Adolescents Coping Scale
 • عنوان: اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 0/62تا 0/87 (ميانگين 0/72) با همساني دروني (فرايدبرگ، 1993؛ نقل از داعي پور، 1378) داعي‌پور، پروين (1378). بررسي مقدماتي مقياس كنارآْيي نوجوانان در دانش‌آموزان شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني. انستيتو روانپزشكي تهران.
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Adolescents Coping Scale
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: : 29/0 تا 88/0 كه براي دختران 40/0 تا 85/0 و براي پسران 29/0 تا 79/0 (ميانگين 64/0) بود. (داعي‌پور، 1378). پايايي بازآزمايي بين متوسط تا بالا اعلام شده. پايايي بازآزمايي از 49/0 تا 82/0 (ميانگين 68/0) در فرم اختصاصي و از 44/0 تا 84/0 (ميانگين 69/0) در فرم
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: با روش آلفاي كرونباخ 0/83
 • توضیحات دیگر: 0