مقياس درجه بندی تعامل اجتماعی از ديدگاه معلم


Social Interaction Rating ُScaleSTRS)


 • عنوان فارسی: مقياس درجه بندی تعامل اجتماعی از ديدگاه معلم
 • عنوان انگلیسی: Social Interaction Rating ُScaleSTRS)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Interpersonal relations, Friends, child
 • کاربرد: ارزيابی گوشه‌گيری اجتماعی
 • سازنده: هوپز و همکاران Hopes et al.
 • سال ساخت: 1978
 • تعداد سوال: 8
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: از 8 ماده تشکيل شده با دامنه نمره بين (8 تا 56 و پاسخ‌های 7 گزينه‌ای)
 • نحوه نمره گذاری: خوب، متوسط، ضعيف
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Social Interaction Rating ُScaleSTRS)
 • عنوان: ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب پايايي به‌دست آمده با فاصله زماني 25 روز در مورد 20 دانش‌آموز كه با همكاري و نمره‌گذاري چند معلم مدرسه راهنمايي انجام گرفت برابر با 86/0 = r بود. (شهره آمالي خامنه 73-1372) شهره آمالي خامنه(1373)، بررسي و مقايسه ميزان كارآيي روش جرات آموزي و روش جرأت
 • توضیحات دیگر: 0