آزمون سازگاری زناشويی لاک - والاس(LWMAT)


Locke – Wallace Marital Adjustment Test(LWMAT)


 • عنوان فارسی: آزمون سازگاری زناشويی لاک - والاس(LWMAT)
 • عنوان انگلیسی: Locke – Wallace Marital Adjustment Test(LWMAT)
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: ازدواج - زناشويی - آزمون -
 • کاربرد: امکان اندازه گيری سازگاری زناشويی بر پايه ادراک بين فردی از روابط زناشويی
 • سازنده: هاروی جی لاک و کارل ام. والاس
 • سال ساخت:
 • تعداد سوال: 15
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: با کاربرد مقياس درجه بندی ليکرت در شش درجه از هميشه موافق تا هميشه ناموافق نمره گذاری استانداردشده ای بستخ به سوال مربوطه انجام می گيرد.ارزش عددی سوالات اين آزمون متفاوت است . امتياز يا نمره سوال شماره 12 معادل 10 است ، اگر پاسخ هر دو نفر زن و شوهر ماندن در خانواده باشد اگر ترجيح هر دونفر زن و شوهر بيرون رفتن باشد امتياز اين سوال 3 است و اگر ترجيح زن و شوهر متفاوت باشد امتياز اين سوال 2 است.نمره آزمون برابر با حاصل جمع امتيازات هر سوال و دامنه آن از 2 تا 158 است.ميانگين نمرات برای مردان 110 و برای زنان 108 است نمرات 100 و بالاتر بطور کلی رضايت از ازدواج را نشان می دهد و نمرات پايينتر از 100 نشاندهنده تنيدگی در روابط زناشويی است.
 • رفرانس: