مقياس شدت اعتياد ASI


Addiction Severity Index ASI- Lite version


 • عنوان فارسی: مقياس شدت اعتياد ASI
 • عنوان انگلیسی: Addiction Severity Index ASI- Lite version
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: وابستگی- اعتياد- مواد مخدر
 • کاربرد: تعيين شدت وابستگی به: الکل، مواد مخدر، مواد محرک، ساير مواد آرامبخش و خواب آور، مواد استنشاقی و حشيش.
 • سازنده: McLellan AT, Luborsky L, Woody GE, O’Brien CP الف.ت.مک ليلان، ل.لابورسکی، گ .ی ودی، س. پ. ابرين
 • سال ساخت: 1980
 • تعداد سوال: 13
 • زیر مقیاس: شدت وابستگی: به الکل، مواد مخدر، مواد محرک، ساير مواد آرامبخش و خواب آور، مواد استنشاقی و حشيش.
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی - فردی- توسط مصاحبه گر
 • نحوه نمره گذاری: براساس دستور مانوئل و نرم افزار ارائه شده توسط WHO که متعلق به مرکز ملی مطالعات اعتياد می باشد.
 • رفرانس: McLellan AT, Luborsky L, Woody GE, O’Brien CP (1980). An improved diagnostic evaluation instrument for substance abuse patients. The Addiction Severity Index. Journal of Nervous and Mental Disorders, 168 (1):26-33- http://www.who.int/substance_abuse/resea