تعيين شدت وابستگی به مواد مخدر


Severity of Dependence Scale SDS


 • عنوان فارسی: تعيين شدت وابستگی به مواد مخدر
 • عنوان انگلیسی: Severity of Dependence Scale SDS
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: وابستگی مواد- شدت وابستگی
 • کاربرد: تعيين شدت وابستگی به مواد مخدر
 • سازنده: م.گاسپ Gossop M
 • سال ساخت: 1995
 • تعداد سوال: 5
 • زیر مقیاس: شدت اعتياد به مواد مخدر
 • نحوه اجرا: قلم کاغذی- مصاحبه گر
 • نحوه نمره گذاری: براساس دستور مانوئل و نرم افزار ارائه شده توسط WHO که متعلق به مرکز ملی مطالعات اعتياد می باشد.
 • رفرانس: Gossop M, Darkes, Griffiths P, Hando J, Powis B, Hall Strang J 1995. The severity of Dependence scals SDS: Psychometric properties of the SDS in English and Australian samples of heroion, cocain and amphetamine users Addiction ao(5): 607-14- http://www.wh