آزمون افسردگی زونگ


The Zung self- Rating Depression scale


 • عنوان فارسی: آزمون افسردگی زونگ
 • عنوان انگلیسی: The Zung self- Rating Depression scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: افسردگی
 • کاربرد: سنجش افسردگی
 • سازنده: The American Medical Association, Chicago, Illinois, Copyright 1965, American Medical Association
 • سال ساخت: 1965
 • تعداد سوال: 20
 • زیر مقیاس: افسردگی، نشانگان جسمی و روان شناختی افسردگی
 • نحوه اجرا: خودگزارشگر فردی- 10 دقيقه قلم کاغذی
 • نحوه نمره گذاری: براساس دستور مانوئل و نرم افزار ارائه شده توسط WHO که متعلق به مرکز ملی مطالعات اعتياد می باشد.
 • رفرانس: Zung, W.W. 1965. A Self- rating Depression Scale. Archives of General Psychiatry 12:63-70 - http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/zungdepressionscale/en/index.html