فرم پيش مصاحبه پايه/ چک ليست تشخيص وابستگی به مواد بر اساسICD10


ICD- 10 Symptom checklist for substance dependency


 • عنوان فارسی: فرم پيش مصاحبه پايه/ چک ليست تشخيص وابستگی به مواد بر اساسICD10
 • عنوان انگلیسی: ICD- 10 Symptom checklist for substance dependency
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: پيش مصاحبه/ وابستگی به مواد
 • کاربرد: سنجش علائم وابستگی با مصرف مواد
 • سازنده: Division of Mental Health, World Health Organization سازمان بهداشت جهانی
 • سال ساخت: 1994
 • تعداد سوال: 11
 • زیر مقیاس: وسوسه- علائم مرتبط با مصرف هروئين ترياک يا ساير مواد افيونی
 • نحوه اجرا: قلم و کاغذی- مصاحبه گر
 • نحوه نمره گذاری: براساس دستور مانوئل و نرم افزار ارائه شده توسط WHO که متعلق به مرکز ملی مطالعات اعتياد می باشد.
 • رفرانس: Isaac M, ustun TB, van Drimmelen j, Dittmann V, Isaac M1994 ICD-10 symptom checklist for Mental Disorder, version 1.1. Geneva, Division of Mental Health, Word Health organizatian-http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/icd10symptomchecklist/en/i