ارزيابی کيفييت زندگی


Quality of life-BREF (WHOQOL)- BREF


 • عنوان فارسی: ارزيابی کيفييت زندگی
 • عنوان انگلیسی: Quality of life-BREF (WHOQOL)- BREF
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: رضايت بخشی- رضايت زندگی- رضايت از خود- کيفيت زندگی- سلامت جسمی- سلامت روانی- روابط اجتماعی و محيطی
 • کاربرد: سنجش رضايتمندی از زندگی
 • سازنده: Australian Whoqol Fild study Center, Melbiurne, Australia- Word Health Organization ميل برن
 • سال ساخت: 1991
 • تعداد سوال: 26
 • زیر مقیاس: سلامت جسمانی- سلامت روانی- روابط اجتماعی و محيطی
 • نحوه اجرا: قلم وکاغذی- مصاحبه گر
 • نحوه نمره گذاری: براساس دستور مانوئل و نرم افزار ارائه شده توسط WHO که متعلق به مرکز ملی مطالعات اعتياد می باشد.
 • رفرانس: Word Health Organization 1993 WHOQoL study protocal. WHO(MNH7PSF/9309- http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/whoqolbref/en/index.html