مقياس مانيای يونگ(YMRS)


Young Mania Rating Scale


 • عنوان فارسی: مقياس مانيای يونگ(YMRS)
 • عنوان انگلیسی: Young Mania Rating Scale
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: اختلالات دو قطبی - مقياس- آسيب شناسی روانی -اختلالات روانپريشی- bipolar disorder- scale - psychopathology- Psychotic Disorders
 • کاربرد: جهت بررسی حالات مانيک و جهت تعيين علايم مانيا و تظاهرات روانپريشانه در بيماران در 48 ساعت گذشته
 • سازنده: يونگ و همکاران
 • سال ساخت: 1978
 • تعداد سوال: 11 آيتم
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: مدادی -کاغذی 15 الی 30 دقيقه
 • نحوه نمره گذاری: دامنه نمرات بين 0 تا 60 می باشدو هرچقدر مقدار عددی حاصل بالاتر باشد شدت مانيا بيشتر است.
 • رفرانس: توکلی دارگانی،ماهگل،1384 – هنجاريابی پايايی و روايی مقياس سنجش مانيای يونگ .پايان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالينی دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه اصفهان
 • آزمون مرجع: Young Mania Rating Scale
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: توكلي دارگاني در پژوهش خود كه بر روي 250 نفر از ساكنين شهر اصفهان به عنوان گروه بهنجار و بر روي 64 بيمار مانيك انجام داد روايي همزمان مقياس سنجش مانياي يونگ با پرسشنامه مشخص جامع بين المللي به عنوان متغير ملاك برابر با 87/0 محاسبه شد.(توكلي دارگاني،ماهگل،
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: بركتين(1382) در پژوهشي پرسشنامه را بر روي 20 بيمار مانيك مورد آزمون قرار داد و پايايي آن را به روش آلفاي كرونباخ محاسبه نمود كه برابر با 63/0 بدست آمد.از طرف ديگر همبستگي هر مورد آن با نمره كل يا بعبارت بهتر ثبات دروني به جز در موارد خلق بالا ،علايق جنسي،
 • توضیحات دیگر: 0