مقياس سنجش تکانشگری بارت


Barrat Impulsivity Scale-11


 • عنوان فارسی: مقياس سنجش تکانشگری بارت
 • عنوان انگلیسی: Barrat Impulsivity Scale-11
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: تکانشگری، تصميم گيری مخاطره آميز Impulsivity , Barrat , Risky decsion making
 • کاربرد: ارزيابی تکانشگری در گروه های مختلف
 • سازنده: Barrat بارت
 • سال ساخت: 1997 ورژن 11
 • تعداد سوال: 30
 • زیر مقیاس: شناختی- حرکتی- بی برنامگی
 • نحوه اجرا: فردی- رايانه ای- قلم کاغذی‌- استفاده برای‌ محققين حيطه های اعصاب و روانپزشکی با مدرک ليسانس به بالا
 • نحوه نمره گذاری: بر اساس کليد سوالات و برای زير مقياس ها و نمره کلی
 • رفرانس: