آزمون نقاشی آدمک گوديناف- هريس


Goodenough _ Harris drawing test


 • عنوان فارسی: آزمون نقاشی آدمک گوديناف- هريس
 • عنوان انگلیسی: Goodenough _ Harris drawing test
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: هوش - سنجش هوش- آزمونهای هوشی - مقياس - کودک - Intelligence -Intelligence Tests- - intelligence assessment- scale- child
 • کاربرد: سنجش هوش کودکان 3 الی 15 ساله به کمک ترسيم اما بهترين کاربرد برای سنجش هوش کودکان 5 تا 9 ساله است
 • سازنده: فلورانس گودايناف(Florance Goodenough)
 • سال ساخت: اين آزمون در سال 1926توسط گوديناف طراحي و سپس در سال 1936 توسط هريس مورد تجدينظرقرارگرفت.
 • تعداد سوال: 51
 • زیر مقیاس: ندارد
 • نحوه اجرا: فردی و گروهی به مدت 15 دقيقه
 • نحوه نمره گذاری: نمره دهی نقاشيها بر اساس ضوابط عينی گوديناف - هريس توسط پژوهشگران انجام گرفت. بر حسب اينکه نقاشی کودک عضو معينی را مثل بازو دست و غيره نشان دهد يا ندهد نمره صفر يا يک داده می شود . نمره کودکان در اين آزمون بر حسب موضوع نقاشی می تواند بين صفر و يک در نوسان باشد. و در جمع حداکثر 51 نمره به آزمودنی داده می شود.بعد از نمره گذاری تصوير جمع نمرات به جدولی برده می شود و سن عقلی آزمودنی تعيين می گردد.(برای اطلاعات بيشتر مراجعه کنيد به کتاب آزمونهای روانی مبانی نظری و فنونهای کاربردی، نوشته هادی بهرامی ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايی)
 • رفرانس: 1)رحيمی،ع- نجاريان،ب و عطاری،ی-1377- هنجاريابی آزمون نقاشی مقياس زنان آدمک گوديناف – هريس بر روی کودکان 6 تا 11 ساله بوشهر – مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز – دوره سوم سال پنجم شماره های 3 و 4.. 2)همايونی،کبری،1354- بررسی اعتبار و پا
 • آزمون مرجع: Goodenough _ Harris drawing test
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: توانايي هاي شناختي خاصي كه در آزمون مطرح است همراه با افزايش سن تغيير پيدا مي كند . اين نكته از اعتبار سازه آزمون نقاشي حكايت مي كند.( رحيمي،ع- نجاريان،ب و عطاري،ي-1377- هنجاريابي آزمون نقاشي مقياس زنان آدمك گوديناف – هريس بر روي كودكان 6 تا 11 ساله بوشهر
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)رحيمي و همكاران 1377 ضريب همبستگي آزمون نقاشي را با آزمون رنگي ريون رنگي كودكان و با آزمون ديداري – حركتي بندر گشتالت به ترتيب 27/0 و 29/0 بدست آوردند كه در سطح 01/0 معني دار است.(رحيمي،ع- نجاريان،ب و عطاري،ي-1377- هنجاريابي آزمون نقاشي مقياس زنان آدمك
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: 1)تشكري و همكاران 1365 ضرايب بازآزمايي را با فاصله 12هفته 75/0 و ضريب پايايي تنصيف را 80/0 گزارش كرده اند.(تشكري،عباس – مهريار،امير هوشنگ و يوسفي، فريده-1365- كاربرد آزمون نقاشي انسان گوديناف – هريس در بين گروهي از كودكان دبستاني شيراز . مجله علوم اجتماعي
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: تشكري و همكاران 1365 ضرايب بازآزمايي را با فاصله 12هفته 75/0 و ضريب پايايي تنصيف را 80/0 گزارش كرده اند.(تشكري،عباس – مهريار،امير هوشنگ و يوسفي، فريده-1365- كاربرد آزمون نقاشي انسان گوديناف – هريس در بين گروهي از كودكان دبستاني شيراز . مجله علوم اجتماعي و
 • توضیحات دیگر: 0