پرسشنامه وسواس مادزلی(MOCI)


Modsely Obsessive - Compulsive Inventory


 • عنوان فارسی: پرسشنامه وسواس مادزلی(MOCI)
 • عنوان انگلیسی: Modsely Obsessive - Compulsive Inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Obsessive-compulsive disorder, obsessive behavior
 • کاربرد: تشخيص انواع گوناگون نشانه های وسواس فکری و عملی در بيمارانی که وسواس مشهود دارند.تمرکز اصلی اين آزمون روی علايمOCمی باشد و به ويژه برای ارزيابی اثرات درمان روی اين علايم مناسب است.
 • سازنده: توماس و همکاران
 • سال ساخت: 2000
 • تعداد سوال: 30 ماده دو گزينه اي(درست يا نادرست)
 • زیر مقیاس: چهار طبقه عمده نشانه ها در آزمون مادزلی عبارتند از: وارسی(9ماده)- شستشو(11ماده)- کندی /تکرارو شک /ترديد(8ماده)
 • نحوه اجرا: فردی
 • نحوه نمره گذاری: بيشترين نمره کلی آزمون 30 می باشد و بيشترين نمره در چهار زير مجموعه کنترل کردن،شستشو،کندی/تکرارو شک/ ترديد به ترتيب 9-11-7 و 7 است. برخی از پرسشها به بيش از يک زيرمجموعه تعلق دارند و بنابراين نمره کلی آزمون کمتر از جمع نمرات زيرمجموعه ها می باشد.
 • رفرانس:
 • آزمون مرجع: Modsely Obsessive - Compulsive Inventory
 • عنوان: فرم ترجمه شده
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اعتبار همگراي اين آزمون با مقياس ييل براون برابر با 87/0 محاسبه شده است.(دادفر،محبوبه،1376-به نقل از پاكروان و همكاران – 1386 – مقايسه آزمون وسواسي – اجباري مادزلي و مصاحبه باليني ساختاريافته مبتني بر DSM-IV براي تشخيص اختلال وسواي – اجباري در بيماران مبت
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: استكتي(1376) پايايي مقياس وسواس مادزلي را به روش بازآزمايي 85/0 گزارش كرده است.(استكتي،گيل1376- درمان رفتاري وسواس . ترجمه عباس بخشي پوررودسري و مجيد محمدعليلو.تبريز روان پويا
 • توضیحات دیگر: 0