آزمون اضطراب حالت – صفت اشپيلبرگر


Spielberger state - trait anxiety inventory


 • عنوان فارسی: آزمون اضطراب حالت – صفت اشپيلبرگر
 • عنوان انگلیسی: Spielberger state - trait anxiety inventory
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: Anxiety, anxiety disorders, Test anxiety scale
 • کاربرد: ويژگی اضطراب را به دو صورت حالت و صفت می سنجد
 • سازنده: اسپيلبرگرو همکاران
 • سال ساخت: 1970
 • تعداد سوال: 40
 • زیر مقیاس: دو خرده مقياس دارد و هر خرده مقياس دارای 20 سوال می باشد
 • نحوه اجرا: خوداجرا بدون محدوديت زمانی.در پاسخ گويی به مقياس اضطراب حالت آزمودنی ها بايد احساسات خودشان را در لحظه کنونی(زمان تکميل فرم) بيان نمايند اما در پاسخگويی به مقياس اضطراب صفت آنها بايد به احساسات معمولی موجود در غالب اوقات اشاره نمايند.
 • نحوه نمره گذاری: ليکرت- به هرکدام از عبارات اين آزمون بر اساس پاسخ ارايه شده وزنی بين 1 تا 4 اختصاص می يابد. نمره 4 نشانگر حضور بالای اضطراب است که ده عبارت از مقياس اضطراب حالت و يازده حالت از مقياس اضطراب صفت بر اين اساس نمره گذاری می شوند.برای نمره گذاری ساير عبارات رتبه بالا برای هر عبارت نشاندهنده عدم اضطراب است که ده عبارت اضطراب حالت و نه عبارت از مقياس اضطراب صفت را شامل می شود. وزنهای نمره گذاری برای عباراتی که عدم اضطراب را نشان می دهد به صورت معکوس است به عبارت ديگر متناسب با عبارات نمرات پاسخها به حالت 1و2و3و4 وزن داده می شوند . عباراتی که نشاندهنده عدم وجود اضطراب حالت هستند در هنگام نمره گذاری بصورت معکوس(نمره منفی) داده می شود که عبارتند از: مقياس اضطراب حالت 1-2-5-8-10-11-15-16-19-20 مقياس اضطراب صفت 21-23-26-27-30-33-34-36-39 در مجموع نمرات هرکدام از دو مقياس اضطراب حالت و اضطراب صفت می تواند در دامنه بين 20 تا 80 قراربگيرد.
 • رفرانس: زمانی اصل،زهره،1377،هنجاريابی مقدماتی سياهه اضطراب حالت – صفت کودکان روی دانش آموزان 9 تا 12 ساله شهر تهران در سال تحصيلی 77-76- پايان نامه کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمايی دانشگاه تربيت معلم تهران
 • آزمون مرجع: Spielberger state - trait anxiety inventory
 • عنوان: روايي فرم اصلي
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: 1)اسپيلبرگر و همكاران(1983) ضرايب همبستگي بالايي ميان مقياس و ساير مقياسهاي اضطراب خصيصه اي از 77/0 تا 91/0 گزارش مي كنند( به نقل از لواساني،غلامعلي،1383- تدارك مدل معادلات ساختاري اضطراب رايانه در دانشجويان دانشگاه تهران- مجله روانشناسي و علوم تربيتي دان
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Spielberger state - trait anxiety inventory
 • عنوان: روايي فرم ترجمه شده
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: 1)زماني اصل(1377) براي روايي آزمون از روش تحليل عاملي استفاده كرده است.تحليل عاملي نشان داد كه اين آزمون آنچنانكه اسپيلبرگر عقيده دارد متشكل از سه سازه اصلي وجود اضطراب حالت،عدم اضطراب و اضطراب صفت است و همين نشانگر روايي آزمون مي باشد.(زماني اصل،زهره،137
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Spielberger state - trait anxiety inventory
 • عنوان: پايايي فرم اصلي
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: ضريب همبستگي محاسبه شده در آزمون مجدد براي مقياس شخصيتي از 73/0 تا 86/0 و براي مقياس موقعيتي از 16/0 تا 63/0 گزارش شده كه هر دو از لحاظ آماري معنادار است. (به نقل از فكري،ك- شفيع آبادي،ع- ثنايي ذاكر،ب و حريرچي،ا – 1386 – اثربخشي روش تصورات ذهني هدايت شده
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)راي(1984) در دو نمونه جداگانه ضرايب آلفاي 84/0 و 91/0 را براي پرسشنامه ذكر كرده است(به نقل از لواساني،غلامعلي،1383- تدارك مدل معادلات ساختاري اضطراب رايانه در دانشجويان دانشگاه تهران- مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران- سال سي و چهارم – شماره 1-
 • توضیحات دیگر: 0
 • آزمون مرجع: Spielberger state - trait anxiety inventory
 • عنوان: پايايي فرم ترجمه شده
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: زماني اصل(1377) در پژوهش خود بر روي 848 نفر از دانش آموزان كلاسهاي سوم،چهارم و پنجم شهرتهران پايايي آزمون را به روش بازآزمايي براي گروه پسران و در مقياس اضطراب صفت 80/0و براي گروه دختران 72/0 و در مقياس اضطراب حالت براي گروه پسران 68/0 و براي دختران 65/0
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: 1)لواساني،1383 در پژوهش خود كه بر روي 730 نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران انجام داد ضريب آلفاي كرونباخ را معادل 90/0 بدست آورد.( لواساني،غلامعلي،1383- تدارك مدل معادلات ساختاري اضطراب رايانه در دانشجويان دانشگاه تهران- مجله روانشناسي و علوم ت
 • توضیحات دیگر: 0