آزمون غربالگری اوليه خوانش پريشی


The Dyslexia Eerly Screening Test D.E.S.T


 • عنوان فارسی: آزمون غربالگری اوليه خوانش پريشی
 • عنوان انگلیسی: The Dyslexia Eerly Screening Test D.E.S.T
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: خوانش پريشی
 • کاربرد: غربالگری زود هنگام خوانش پريشی در کودکان
 • سازنده: دکتر راد نيکول سان و دکتر آنجلا فاوکت R.L.Nicolson - A.J.Fawcett
 • سال ساخت: 1996
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس: 10 زير مقياس
 • نحوه اجرا: انفرادی- کودکان 4 سال و 6 ماه تا 6 سال و 5 ماه
 • نحوه نمره گذاری: بر اساس راهنماو هر زيرمقياس روش نمره گذاری جداگانه دارد.
 • رفرانس: Nicolson, R.I., Fawcett, A.J 1996 Manual of The Dyslexia Early Screening Test, UK: The Psychological Corporation
 • آزمون مرجع: The Dyslexia Eerly Screening Test D.E.S.T
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: اعتبار همگرا با بررسي همبستگي آزمون با آزمونهايي با سازه مشابه (نظام ترسيم نيمرخ شناختي cops) بدست آمد.
 • پایایی - اسپیرمن براون: دارد
 • توضیح پایایی - اسپیرمن براون: پايايي ميان ارزياب هاي مجرب 98/0 و ميان ارزياب مجرب با غير مجرب 94/0
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي خرده آزمون هاي اين آزمون 62/0 تا 87/0
 • توضیحات دیگر: 0