پرسشنامه انديشه پردازی خودکشی


Suicidal Ideation Questionnaire SIQ


 • عنوان فارسی: پرسشنامه انديشه پردازی خودکشی
 • عنوان انگلیسی: Suicidal Ideation Questionnaire SIQ
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: خودکشی
 • کاربرد: شناسايی افراد در معرض خطر خودکشی
 • سازنده: ويليام ام رينولدز William M.Reynolds
 • سال ساخت: 1998 اولين بار در 1983
 • تعداد سوال: اين پرسشنامه داراي 2 نسخه است: SIQ نوجوانان سال هاي بالاتر دبيرستان و دانشجويان داراي 30 سوال
 • زیر مقیاس: افکار خودکشی ، اقدام به خودکشی
 • نحوه اجرا: به صورت خود گزارشگری- نوجوانان و جوانان
 • نحوه نمره گذاری: بر اساس راهنمای آزمون و هر آيتم نمرات 0 تا 6 می گيرد.
 • رفرانس: Reynolds, W.M 1988 Suicidal Ideation Questionnair Professional Manual, USA= Psychological Assessment Resoorces