ارزيابی عود سوء مصرف مواد


Substance Abuse Relapse Assessment SARA


 • عنوان فارسی: ارزيابی عود سوء مصرف مواد
 • عنوان انگلیسی: Substance Abuse Relapse Assessment SARA
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: سوء مصرف مواد -عود
 • کاربرد: ارزيابی عود سوءمصرف مواد در افرادی که دارای سابقه سوء مصرف بوده اند و طراحی يک برنامه پيشگيری از عود
 • سازنده: لارنس اسکونفلد و همکاران Lawrence Schonfeled
 • سال ساخت: 1993
 • تعداد سوال: اين ابزار داراي يك فرم مصاحبه ساختار يافته و يك فرم برنام ريزي پيش گيري از عود مي باشد
 • زیر مقیاس: مصاحبه SARA دارای 4 قسمت است:1- رفتار سوء مصرف مواد 2- پيش آيندهای سوءمصرف مواد 3- پيامدهای سوء مصرف مواد 4- پاسخدهی به لغزش
 • نحوه اجرا: توسط روانشناس، روانپزشک، مددکار يا مشاور بهداشت روان که به صورت انفرادی اجرا می شود. اين ابزار جهت نوجوانان و بزرگسالانی که در يک برنامه سوء مصرف مواد شرکت می کنند، طراحی شده است.
 • نحوه نمره گذاری: بر اساس راهنمای آزمون و به صورت مصاحبه انجام می شود و پاسخ های بيمار ثبت می گردد.
 • رفرانس: Schonfeld,L., Peters, R., Dolente, A 1993 Substance Abuse Relapse Assessment Professional Manual, USA: Psychological Assessment Resources