درباره زندگی من يا پرسشنامه انديشه خودکشی ( نسخه سال های اوايل دبيرستان)


About My Life or SI Q- JR Junior high school


 • عنوان فارسی: درباره زندگی من يا پرسشنامه انديشه خودکشی ( نسخه سال های اوايل دبيرستان)
 • عنوان انگلیسی: About My Life or SI Q- JR Junior high school
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: خودکشی
 • کاربرد: ارزيابی انديشه خودکشی و شناسايی نوجوانان در معرض خطر خودکشی
 • سازنده: ويليام ام رينولدز William M.Reynolds
 • سال ساخت: 1998 اولين بار در 1983
 • تعداد سوال: 15 سوال
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: خود گزارشگری- نوجوانان سالهای اوايل دبيرستان و راهنمايِی
 • نحوه نمره گذاری: هر آيتم بر اساس مقدار و تعداددفعاتی که فکر مرتبط به آن آيتم به ذهن آزمودنی ميآيد نمره گذاری می شود از 0 تا 6.
 • رفرانس: Reynolds, W.M 1988 Suicidal Ideation Questionnair Professional Manual , USA= Psychological Assessmeut Resoorces
 • آزمون مرجع: About My Life or SI Q- JR Junior high school
 • عنوان:
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: ضريب همبستگي نمره پرسشنامه با پرسشنامه افسردگي كودكان CDI به عنوان اعتبار همگرا r=0/65
 • پایایی - آلفای كرونباخ: دارد
 • توضیح پایایی - آلفای كرونباخ: الفاي كرونباخ براي ثبات دروني پرسشنامه در كل نمونه ها0.93 ‏= rα
 • توضیحات دیگر: 0