آزمون غربالگری خوانش پريشی


The Dyslexia Screening Test D.S.T


 • عنوان فارسی: آزمون غربالگری خوانش پريشی
 • عنوان انگلیسی: The Dyslexia Screening Test D.S.T
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: خوانش پريشی (Dylslexia)
 • کاربرد: غربال گری خوانش پريشی
 • سازنده: دکتر راد نيکول سان ودکتر آنجلا فاوکت A.J.Fawcett - R.l.nICOLSON
 • سال ساخت: 1996
 • تعداد سوال:
 • زیر مقیاس: 10 زير مقياس
 • نحوه اجرا: انفرادی- کودکان 6 تا 16 سال
 • نحوه نمره گذاری: بر اساس راهنما و برای هر زير مقياس روش نمره گذاری متفاوتر وجود دارد.
 • رفرانس: Fawcett, A.J., Nicolson, R.I 1996 The Dylexia Screening Test Manual, UK: The Psychological Corporation
 • آزمون مرجع: The Dyslexia Screening Test D.S.T
 • عنوان:
 • اعتبار درونی - سازه: دارد
 • توضیح اعتبار درونی - سازه: اعتبار سازه با اجراي DST برروي كودكاني كه تشخيص oخوانش پريشي داشتند ارزيابي شد
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: پايايي بازآزمايي خرده آزمون هاي اين آزمون 76/0 تا99/0
 • پایایی - دو نیمه كردن: دارد
 • توضیح پایایی - دو نیمه كردن: پايايي ميان ارزيابي هاي مجرب 98/0 و ميان ارزياب مجرب با غير مجرب 94/0
 • توضیحات دیگر: 0