آزمون برج لندن


Tower of London TOL


 • عنوان فارسی: آزمون برج لندن
 • عنوان انگلیسی: Tower of London TOL
 • زبان ابزار: فارسی
 • کلمات کلیدی: کارکرد های اجرايی - برنامه ريزی Planning - حل مساله
 • کاربرد: ارزيابی حل مساله و برنامه ريزی اجرايی
 • سازنده: ويليام سی کو برستون و اريک ای زيلمر (در ابتدا توسط شاليسShallice در سال 1982 ساخته شده بود. William C.Culbertson. Eric A.Zillmer
 • سال ساخت: 2001
 • تعداد سوال: 10 مساله
 • زیر مقیاس:
 • نحوه اجرا: به صورت انفرادی- کودکان 7 تا 15 سال و بزرگسالان 16 سال به بالا
 • نحوه نمره گذاری: تعداد حرکات آزمودنی برای حل هر مسئله يادداشت می شود و همچنين زمان واکنش (شروع) و زمان تکميل هر مسئله و نيز هر تخلف او از قوانين آزمون
 • رفرانس: Culbertson, W.C., Zillmer, E.A 2001 Tower of London- Drexel University TOL Technical Manual. USA= Multi- Health System Inc
 • آزمون مرجع: Tower of London TOL
 • عنوان:
 • اعتبار بیرونی - همزمان: دارد
 • توضیح اعتبار بیرونی - همزمان: همبستگي هاي معني داري از 57/0 تا 54/0 - ميان نمرات TOL با ساير آزمون هاي كاركرد اجرايي به دست آمد و در مقابل همبستگي پاييني با آزمون هاي هوش وجود داشت كه معني دار نبود
 • پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: دارد
 • توضیح پایایی - اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون: از 5 تا 92 روز فاصله (ميانگين 19 روز) براي نمره تعداد كل حركات r= 0/80
 • توضیحات دیگر: 0